Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

alittlepieceofheaven
Jestem prawie pewny, że gdyby mężczyźni mieli "swoje dni", byłyby to z pewnością dni wolne od pracy. Zagwarantowane odpowiednią ustawą lub najlepiej dekretem.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate vialenifca lenifca
alittlepieceofheaven

October 20 2018

9013 df4d 500
alittlepieceofheaven
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viasomebodytolove somebodytolove
alittlepieceofheaven
4580 3420
Reposted fromipo ipo viaan-enthralled-human an-enthralled-human
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
6786 0868
Reposted fromels els viablackheartgirl blackheartgirl
alittlepieceofheaven
2054 d691 500
Reposted fromPoranny Poranny viablackheartgirl blackheartgirl
alittlepieceofheaven
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaelusive elusive
alittlepieceofheaven
4800 5721
Reposted fromrubinek rubinek viaoll oll
alittlepieceofheaven
3696 55d1
Reposted fromonlyman onlyman viablackheartgirl blackheartgirl
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
alittlepieceofheaven
nikt nie oddycha obok mnie
— Dawid Podsiadło
alittlepieceofheaven
alittlepieceofheaven
0657 239b 500
Reposted fromink ink viaslowlifephilosophy slowlifephilosophy
alittlepieceofheaven
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viapchamtensyf pchamtensyf
alittlepieceofheaven
4613 d6a4
Reposted fromStorrada Storrada viablackheartgirl blackheartgirl
alittlepieceofheaven
Reposted fromsilence89 silence89 viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl